О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Споделете:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

          „Самелион“ АД - ЕИК 205809164, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 62а, ал.3 от ЗУТ, обявява провеждане на обществено обсъждане на 10.03.2022г. от 10ч., в стая 229 в сградата на Община Самоков, на тема: Промяна предназначението на УПИ І – „За озеленяване” и УПИ ІІ – „За ново детско заведение” от кв.304 по рег.план на гр.Самоков, в УПИ I - „За озеленени площи, техническа инфраструктура, паркинги и спортни съоръжения”.